Tiếng Anh trẻ em chủ đề Cuộc sống hàng ngày (Daily Life)

Tiếng Anh trẻ em chủ đề Cuộc sống hàng ngày (Daily Life)

Bài viết hôm nay, Tài liệu Tiếng Anh 24h xin chia sẻ với bạn đọc tài liệu Tiếng Anh trẻ em chủ đề Cuộc sống hàng ngày (Daily Life). Lưu ý: Bộ tài liệu này phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh

John: I’m going to study hard from today. Do not disturb me.

John: Từ hôm nay mình sẽ học hành chăm chỉ. Cậu đừng quấy rầy mình nhé.

Anne: Yay yea… Please do it.

Anne: Rồi rồi … Mình sẽ không làm phiền cậu đâu.

John: So, I will wake up at six and jog for an hour.

John: Mình sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ và dành 1 tiếng để chạy bộ.

Anne: At 6 AM? Aren’t you a sleepyhead?

Anne: 6:00sáng á? Không phải cậu là con sâu ngủ sao?

John: If I plan it, I do it.

John: Nếu mình đã lên kế hoạch thì mình sẽ thực hiện được.

Anne: Alright. Move on.

Anne: Được rồi. Cậu nói tiếp đi.

John: Yes. Have a breakfast at 7, and go to school at 8.

John: Ừm. Mình ăn sáng vào lúc 7g, và đi đến trường lúc 8g.

Anne: Alright. And you have classes from 9 to 4, right? What’s after school?

Anne: Được rồi. Và cậu phải học từ 9g cho đến 4g, phải không? Sau giờ học thì sao?

John: Do school homeworks for 2 hour from 4 PM… Read a book from 6 to 8…

John: Làm bài tập về nhà trong 2 tiếng từ 16:00 … Đọc sách từ 18:00 đến 20:00 …

Anne: What? John, when are you having dinner?

Anne: Cái gì? John, vậy cậu ăn tối khi nào?

John: Ohhhh that’s right! Dinner time at 6. And from 7 to 9, I will read a science magazine.

John: Ohhhh đúng rồi ha! Giờ ăn tối sẽ là 18:00. Và từ 19:00 đến 21:00 mình sẽ đọc một quyềntạp chí về khoa học.

Anne: That’s a good plan john.

Anne: Đó là một kế hoạch hay đấy John ….

John: From 9…Hm… Computer game! I will just play for one hour! And I will go to bed at 10. Tadaa! How is it?

John: Từ 21:00 … Hm … trò chơi điện tử! Mình sẽ chỉ chơi 1 tiếng thôi! Và mình sẽ đi ngủ vào lúc 22:00. Tada! Cậu thấy thế nào?

Anne: If you follow them all, it will be splendid!

Anne: Nếu cậu thực hiện được tất cả, thì sẽ rất tuyệt đấy!

John: Of course! I’ll start from now on.

John: Tất nhiên! Mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.

Nguồn: Tổng hợp

>> Xem thêm: Tiếng Anh trẻ em chủ đề Mất Đồ (Lost Item)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *