Những dạng ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS

Những dạng ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS

Thi IELTS đòi hỏi bạn phải có nền tảng ngữ pháp Tiếng Anh vững chắc. Nhằm giúp bạn đọc tổng hợp được các kiến thức ngữ pháp, bài viết hôm nay, Tài liệu Tiếng Anh 24h xin gửi tới bạn đọc những dạng ngữ pháp Tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS.

Topic 1: Types of Words : Các loại từ

1. Nouns: Danh từ Xem chi tiết

 • Common nouns: Danh từ chung
 • Proper nouns: Danh từ riêng
 • Abstract nouns: Danh từ trừu tượng
 • Collective nouns: Danh từ tập thể
 • Countable nouns: Danh từ đếm được
 • Uncountable nouns: Danh từ không đếm được

2. Pronouns: Đại từ Xem chi tiết

 • Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
 • Indefinite pronouns: Đại từ bất định
 • Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
 • Reflexive pronouns: Đại từ phản thân
 • Relative pronouns: Đại từ quan hệ
 • Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
 • Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn

3. Verbs: Động từ

 • Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
 • Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
 • Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động nhận thức
 • Ordinary verb: Động từ thường
 • Auxiliary verb: Trợ động từ
 • Intransitive verbs: Nội động từ
 • Transitive verbs: Ngoại động từ

4. Adjective: Tính từ

 • Descriptive adjective: Tính từ mô tả
 • Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
 • Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ Xem chi tiết

 • Manner: Trạng từ chỉ cách thức
 • Time: Trạng từ chỉ thời gian
 • Frequency: Trạng từ chỉ tần suất
 • Place: Trạng từ chỉ nơi chốn
 • Grade: Trạng từ chỉ mức độ
 • Quantity: Trạng từ chỉ số lượng
 • Questions: Trạng từ nghi vấn
 • Relation: Trạng từ liên hệ

6. Prepositions: Giới từ

 • Time: Giới từ chỉ thời gian
 • Place: Giới từ chỉ nơi chốn
 • Reason: Giới từ chỉ nguyên nhân
 • Intention: Giới từ chỉ mục đích

7. Conjunctions: Liên từ

 • Coordinating conjunctions: Liên từ kết hợp
 • Correlative conjunctions: Tương liên từ
 • Subordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

8. Interjections: Thán từ

9. Articles: Mạo từ

10: Order of words: Trật tự từ trong Tiếng Anh

11: Collocation: Các từ đi với nhau tạo thành cụm từ có nghĩa

12: Verb pattern: Mẫu động từ

13: Phrasal verbs: Cụm động từ

Topic 2: Grammar for sentences, clauses: Ngữ pháp cho câu, mệnh đề

1. Tense: Các thì thường gặp

 • Simple present : Thì hiện tại đơn.
 • Present Continuous : Thì hiện tại tiếp diễn.
 • Present Perfect : Thì hiện tại hoàn thành.
 • Present Perfect Continuous : Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
 • Past Simple : Thì quá khứ đơn.
 • Past Continuous : Thì quá khứ tiếp diễn.
 • Past Perfect : Thì quá khứ hoàn thành
 • Past Perfect Continuous : Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Simple Future : Thì tương lai đơn
 • Future Continuous : Thì tương lai tiếp diễn
 • Future Perfect : Thì tương lai hoàn thành
 • Future Perfect Continuous : Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

2. Structure of sentences: Cấu trúc câu

3. Passive Voice: Câu bị động

4. IF: Câu điều kiện

 • Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
 • Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
 • Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

5. Relative clause: Mệnh đề quan hệ

6. Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ

Nguồn: Tổng hợp

>> Xem thêm: Những cấu trúc Tiếng Anh thông dụng nhất bạn cần biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *